İÇERİK:

o Satınalma
o Satınalma Politikası
o Tedarikçi İş Güvenliği Kuralları
o Etik Kurallar ve BSCI uygulaması/Bildirgesi
o Bizimle Çalışmak İster misiniz? (Form)
o Randevu Talebi (Form)
o Tedarikçi Kaydı için Gerekli Belgeler Listesi
o Tedarikçi Portalı (Yakında)
o Satınalma İletişim Bilgileri
1.1. Satınalma Politikası
Alimex ’in genel politika ve stratejilerine uyumlu, mevcut ve potansiyel iş ortakları ile karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı, uzun vadeli iş ilişkileri kurmak, yürütmek ve geliştirmektir.
Alimex, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabetçi olabilmek adına yakın çevredeki tedarikçiler öncelikli olmak üzere, ulusal ve global tedarik alternatiflerin tümünü değerlendirir.
Tedarikçiler ile süregelen işbirliklerinde üst düzey etkinliğe sahip, uyum ve bilgi paylaşımını mümkün kılan iletişim yapısı geliştirilir.
Alimex, teknoloji gelişimine, insan kaynaklarına yatırım yapan, çevre ve insan sağlığına saygılı tedarikçileri tercih eder ve mevcut tedarikçilerinin bu konulardaki gelişimini destekler.
Alimex, kaliteli ürünü, zamanında, rekabetçi şartlarda sağlayabilen, kendi konusunda uzmanlaşmak için araştırmaya ve geliştirmeye önem veren, Çevre ve İş Güvenliği konularında ulusal ve uluslararası standardlara uygun üretim yapan,
çağdaş yönetim anlayışına sahip firmalar ile uzun vadeli iş ilişkileri kurar.
1.2. Tedarikçi Iş Güvenliği kuralları
Alimex, Tedarikçilerin gerek kendi loksayonlarında gerekse Alimex fabrika sahası içindeki iş güvenliğine ilişkin faaliyetlerini gözlemler ve denetler. Alimex fabrika sahasında herhangi bir faaliyet gösterecek olan tüm tedarikçi ekibi,
fabrika Güvenlik binası ile başlayan süreçte kontrol altında tutar. Sigorta giriş bildirgeleri yanında olmayan, Taşeron Hizmet İş Güvenliği Sözleşmesini imzalamayan, Sıcak iş, Yüksekte iş, Elektrik ile iş faaliyetlerine yönelik koruma
ve kontrol amaçlı çalışma izin formlarını imzalamayan hiç bir taşeron ekip üyesi fabrika sahasına alınamaz. Taşeron ekibi, yapacakları tüm işlere yönelik İş Güvenliği ekipmanları temin etmek ve Giriş Kontrol sırasında teyit etmek ile
sorumludur. Detaylı bilgi için aşağıdaki Sözleşme ve Formları inceleyiniz. Ekler
– Müteahhit Çalışma izin Belgesi
– Metot Açıklaması
– Çalışma izin formları
1.3. Bizimle çalışmak ister misiniz?
Bizimle çalışmak için satinalma@alimex.com.tr adresimize firma bilgilerinizi içeren mail gönderebilirsiniz.
1.4. Tedarikçi kaydı için gerekli belgeler listesi
1.4.1- Şirket yetkilisine ait imza sirküleri,
1.4.2- Vergi Levhası,
1.4.3- Vergi Borcu yoktur yazısı,
1.4.4- Banka hesap bilgileri
1.4.5- Son Vergisi beyannamesi
1.4.6- Ticaret sicili gazetesi kaydı
1.4.7- ISO 9001 Belgesi, mevcut ise OHSAS 18001, ISO 27001, ISO/TS 16949.
1.4.8- Referans olarak Çalıştığı firmaları ve yetkililerinin iletişim bilgileri
1.4.9- Tedarikçi Portalı ( Yakında )
1.4.10- Satınalma iletişim bilgileri
1.4.11- satinalma@alimex.com.tr
1.4.12- Telefon
1.4.13- Randevu Talep Formu (Form)
1.5. Etik Kurallar
Alimex, çerçevesi yasal düzenlemeler ile belirlenmiş kurumsal menfaatleri esas almak kaydıyla, tüm tedarikçilere eşit mesafede durur ve tedarikçilerine sağlayabilecekleri bilgiler açısından adil rekabet ortamı içerisinde
hareket edebilme imkanı sağlamayı taahhüt eder.
Yukarıdaki genel yönetişim kuralları ışığında Satınalma Bölümleri için tedarikçilerle çalışma bazı aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:
• Alimex, başarının uzun vadede tedarikçileri ile birlikte elde edilebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle tedarikçilerle olan ilişkinin kalitesi son derece önemlidir.
• Alimex, tedarikçilerine genel hukuki kurallara ve Etik Kurallar’a uymayı zorunlu kılmaktadır.
• Alimex, tedarikçilerinden Etik Kuralları’nın sağlanması konusunda birlikte hareket etmesini beklemektedir.
• Alimex, güven ilkesine dayanarak çalışacağı tedarikçileri belirlemektedir.
• Alimex satınalma etik kuralları tedarikçi firmalar ve çalışanlar arasındaki ilişkileri standarda bağlama amacına dayanmaktadır. Bu kurallar sadece satınalmacıları değil, satınalma faaliyetlerinde rol alabilecek tüm çalışanları da bağlamaktadır.
Tedarikçi yükümlülüklerini ifa ederken yürürlükte bulunan ilgili yasa, mevzuatları takip etmek, uymak ve İş Kanununa uygun bir şekilde çalıştığını temin etmek zorundadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan başlıkların tedarikçi tarafından göz önünde bulundurulması ve çalışma prensiplerine hakim kılınması beklenmektedir.
• Zorla Çalıştırma: Tedarikçi çalışanlarına, herhangi bir şekilde zor kullanarak çalıştırma uygulanmamalıdır. Bu gereklilik hapishanede zorla çalıştırma, yüksek faizli borç karşılığı çalıştırma ya da diğer biçimleri de kapsamaktadır.
• Çocuk İşgücü: Tedarikçi çocuk işgücü kullanmamalıdır. Yerel kanunlarda daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan (ILO sözleşmesi No.138*’de belirtilen hariç) hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18 yaşın altındaki çalışanlar tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gece işlerinde çalıştırılmamalıdır.
• Taciz: Tedarikçi çalışanları, bedensel cezalara ya da fiziksel, cinsel, psikolojik ya da sözlü taciz ya da tecavüze maruz bırakılmamalıdır.
• Tazminat: Tedarikçi çalışanlarının ücretleri, kâr ve fazla mesai de dahil olmak üzere yürürlükteki kanun ve düzenlemelerde belirtilen asgari seviyeye eşit ya da bunun üzerinde olmalıdır.
• Çalışma Saatleri: Tedarikçi, ulusal kanunlar daha az maksimum çalışma saati belirtmediği sürece ve olağanüstü iş koşulları haricinde, çalışanlarının düzenli olarak haftada 48 saatten çok ve toplamda çalışma haftası süresince (fazla mesailer de dahil olmak üzere) 60 saatten fazla çalışmasını talep etmemelidir. Olağanüstü iş koşulları haricinde çalışanların her yedi günlük dönem içerisinde en az bir gün izin günü olmalıdır.
• Fark Gözetmeme: Tedarikçi, işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istihdamla ilgili bütün kararlarında ırk, etnik köken, dil, din, cinsel tercih, cinsiyet, politik ve ideolojik görüşlere yönelik herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara yetenekleri ve özelliklerine göre muamele etmelidir.
• Sağlık, Güvenlik ve Çevre: Tedarikçi, kaza ve yaralanmaların engellenmesi için çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı ve uygulanabildiği durumlarda yürürlükte bulunan yerel kanunlar uyarınca sağlıklı ve güvenli ikamet tesisleri sağlamalıdır. Bu sebeple tedarikçi, potansiyel çalışan güvenliğini tehdit eden riskleri azaltıcı faaliyetler gerçekleştirilmeli, çalışanların sağlık ve güvenliğini, ilgili standart ve yasaları dikkate alarak güvence altına alan sistematik faaliyetler oluşturmalıdır. Tedarikçi çevreyi korumaya yönelik tüm yasal düzenlemelere de tüm faaliyetlerinde eksiksiz biçimde uyduğunu kanıtlayabilir durumda olmalıdır.